Zaloguj   |    Zarejestruj

REGULAMIN SERWISU DR DECO

I.                   Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy oraz zasady korzystania z Serwisu Dr Deco, a także rodzaje i zakres usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę drogą elektroniczną i warunki korzystania z nich.
2.      Korzystanie z Serwisu Dr Deco przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Dr Deco.
3.      Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej www.drdeco.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku danych za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
4.      Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, zaś Użytkownik zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II.                Definicje

1.      Serwis Dr Deco – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym http://www.drdeco.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie produktów i usług oferowanych przez Sklepy Internetowe oraz Producentów;
2.      Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług przez Internet, a także podmiot prowadzący ten sklep i współpracujący z Usługodawcą w ramach Serwisu Dr Deco;
3.     Producent – podmiot produkujący towary w celu ich sprzedaży, współpracujący z Usługodawcą w ramach Serwisu Dr Deco;
4.     Usługi Dr Deco– usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Dr Deco, w szczególności usługi w zakresie prezentacji w Serwisie Dr Deco oferty handlowej Sklepu Internetowego;
5.     Usługi Dodatkowe – świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Dr Deco usługi inne niż Usługi Dr Deco bądź usługi uzupełniające do Usług Dr Deco;
6.     Usługodawca– Decomedia sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu;
7.      Użytkownik– użytkownik Internetu odwiedzający i korzystający z serwisu Dr Deco.

III.             Usługi Serwisu Dr Deco

1.      Serwis Dr Deco jest witryną prezentującą informacje handlowe Sklepów Internetowych oraz Producentów.
2.      Usługodawca w ramach Serwisu Dr Deco umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług Dr Deco, w szczególności:
a)      Pozyskiwanie informacji o towarach oferowanych przez Sklepy Internetowe oraz Producentów;
b)      Porównywanie cen towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe oraz Producentów
c)      Przejście na strony Sklepów Internetowych oraz Producentów, których towary prezentowane są w Serwisie Dr Deco;
d)     Korzystanie z internetowego konfiguratora wnętrz z użyciem towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe oraz oraz Producentów.
3.      Serwis Dr Deco nie jest sklepem internetowym, a jedynie witryną prezentującą towary, graficzne modele i wizualizacje towarów, także z użyciem konfiguratora wnętrz, umożliwiającą przekierowanie Użytkownika do Sklepu Internetowego lub Producenta oferującego oznaczony towar. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem Internetowym odbywa się na warunkach określonych przez Sklep Internetowy w regulaminie Sklepu Internetowego, bądź przez Producenta, oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca nie odpowiada za dostawę towaru oraz przebieg transakcji, z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z towarem i transakcją sprzedaży, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sklep Internetowy lub Producenta.

IV.             Wymagania techniczne

Korzystanie z usług Serwisu Dr Deco wymaga korzystania z przeglądarki internetowej, z włączoną opcją cookies i obsługą Java Script, oraz bez wykorzystania opcji i dodatków blokujących reklamy.

V.                Ogólne warunki korzystania z Serwisu Dr Deco

1.      W celu uzyskania dostępu do funkcji Serwisu Dr Deco nie jest konieczne utworzenie konta Użytkownika.
2.      Usługodawca może zaoferować Użytkownikom funkcjonalność polegającą na utworzeniu konta Użytkownika celem umożliwiania dostępu do niektórych Usług Dodatkowych Serwisu Dr Deco.

VI.             Prawa i obowiązki stron

1.      Usługodawca umożliwia dostęp do Serwisu Dr Deco bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
2.      Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby opis produktów, ich ceny i dostępność w Sklepach Internetowych lub u Producentów były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Usługodawca zastrzega jednakże, że nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące prezentowanych towarów, aktualności ich cen i zgodności oferty z rzeczywistością. Celem sprawdzenia ceny, parametrów i właściwości towaru Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu Internetowego lub Producenta z którego oferta pochodzi i ew. skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego lub Producenta w razie jakichkolwiek wątpliwości.
3.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług prezentowanych w ramach Usług Dr Deco, ani za prawdziwość i rzetelność ich opisu oraz zdolność Sklepu Internetowego lub Producenta do ich sprzedaży czy błędne przekierowania do sklepów internetowych. Usługodawca w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem Serwisu Dr Deco.
4.      Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu Dr Deco Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie e-maila na adres uwagi@drdeco.pl.
5.      Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług Dr Deco, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego jako siła wyższa.
6.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert sklepów internetowych, których towary są dostępne w Serwisie Dr Deco.
7.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w dostępie do oferowanych Usług Dr Deco w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji świadczenia Usług Dr Deco.
8.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu Dr Deco, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
9.      Serwis Dr Deco nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji handlowej ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w witrynie internetowej Sklepu Internetowego lub Producenta oferującym dany produkt.
10.  Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu Dr Deco bez pisemnej zgody Usługodawca.
11.  Użytkownik nie może ani kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie Dr Deco, ani efektów działania konfiguratora wnętrz.

VII.          Postępowanie reklamacyjne

1.      Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Serwisu Dr Deco.
2.      Reklamacja powinna być zgłaszana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej reklamacje@.drdeco.pl.
3.      Reklamacje zgłoszone przez Użytkownika będą rozpatrywane przez Usługodawcę w możliwie najkrótszym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
4.      Usługodawca zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad towarów nabytych od Sklepów Internetowych lub Producentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy towaru, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego lub Producenta, od którego towar pochodzi.

VIII.       Zmiany Regulaminu Serwisu Dr Deco

1.      Regulamin Serwisu Dr Deco może ulec zmianie w każdym czasie. Użytkownik będzie poinformowany o zmianie poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu Serwisu Dr Deco na stronie internetowej Serwisu Dr Deco.
2.      Właścicielowi Serwisu Dr Deco przysługuje uprawnienie do dokonania cesji praw i obowiązków przysługujących mu z tytułu niniejszego Regulaminu na rzecz nabywcy praw do Serwisu Dr Deco.
3.      We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.      Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
5.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2014.

Zapisywanie aranżacji

Logowanie

Aby zapisać aranżację należy się zalogować. Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się